18 Wheels Of Steel Extreme Trucker 1

18 Wheels Of Steel Extreme Trucker 1

Valusoft – Commercial –
18 Wheels of Steel Extreme Trucker is a simulation game in which players get to maneuver 18-wheeler trucks in different driving conditions and extreme environments. Players will be given a range of large truck bodies, including flatbed trucks and fuel tankers. The goal is to accomplish the delivery tasks given on every mission. Loads must be delivered on time while making sure there is enough fuel in the truck and the vehicle is well-maintained. The difficulty level changes as the player progresses through the game; players will have to drive bigger trucks or wind their way through more traffic.

Tổng quan

18 Wheels Of Steel Extreme Trucker là một Commercial phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Valusoft.

Phiên bản mới nhất của 18 Wheels Of Steel Extreme Trucker là 1, phát hành vào ngày 08/06/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/06/2009.

18 Wheels Of Steel Extreme Trucker đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của 18 Wheels Of Steel Extreme Trucker đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho 18 Wheels Of Steel Extreme Trucker!

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản